Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Language Professionals Artur Łojewski. Pl. Piłsudskiego 6/34, 45-706 Opole. NIP 7542663002.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego oraz wykonania zlecenia. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez czas nieoznaczony, ponieważ ustawa nie przewiduje terminu zakończenia przechowywania repertorium.

W przypadku pozostałych tłumaczeń podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest obowiązkowe dla realizacji i odbioru zlecenia.

Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia / zamówienia.

W przypadku udzielenia Pełnomocnictwa do odbioru dokumentów podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do identyfikacji odbiorcy przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia / zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pana/Pani, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one przechowywane przez 10 lat od dnia odbioru tłumaczenia.

W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Pana/Panią taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora:

• dostępu do dotyczących Pana/Pani danych,
• dostarczenia Panu/Pani kopii danych podlegających przetwarzaniu,
• prostowania tych danych,
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.